- மந்திரங்கள்

108 -ஸ்ரீராமன் நாமம் ராமாயணம்!!

Spread the love

உலகிலேயே மிக சக்தி வாய்ந்த நாமம்
ஸ்ரீராமன் நாமம் “ஶ்ரீராம்”.

1)பால காண்டம்.

1.சுந்த ப்ரஹ்ம பராத்பர ராம:
2.காலாத்மக பரமேச்வர ராம:
3.சேஷதல்ய ஸுகநித்ரித ராம:
4.ப்ரஹ்மா த்யமர ப்ரார்த தித ராம:
5.சண்டகிரணகுல மண்டந ராம:
6.ஸ்ரீ மத் தசரத நந்தன ராம:
7.கௌசல்யா ஸுகவர்த்த்ந ராம:
8.விச்வாமித்ர ப்ரியதன ராம:
9.கோர தாடகா காதக ராம:
10.மாரீ சாதி நிபாதக ராம:
11.கௌசிக மக ஸம்ரக்ஷக ராம:
12.ஸ்ரீ மத ஹல்யோத்தாரக ராம:
13.கௌதம முனி ஸம்பூஜித ராம:
14.ஸுரமுனி வரகண ஸம்ஸ்துத ராம:
15.நாவிகதாவித ம்ருதுபத ராம:
16.மிதிலாபுரஜன மோஹக ராம:
17.விதேஹ மானஸ ரஞ்ஜக ராம:
18.த்ரியம்பக கார்முக பஞ்ஜக ராம:
19.ஸீதார்ப்பித வரமாலிக ராம:
20.க்ருத வைவாஹிக கௌதுக ராம:
21.பார்க்கவ தர்ப்ப விநாசக ராம:
22.ஸ்ரீ மதயோத்யா பாலக ராம:

2)அயோத்யா காண்டம்.

23.அகணித குணகண பூஷித ராம:
24.அவநீத நயா காமித ராம:
25.ராகாசந்த்ர ஸமாநந ராம:
26.பித்ரு வாக்கியாச்ரித காநந ராம:
27.ப்ரியகுஹ விநிவேதித பத ராம:
28.தத்க்ஷ்லித நிஜ ம்ருதுபத ராம:
29.பரத்வாஜமுகத நந்தக ராம:
30.சித்ரகூடாத்ரி நிகேத ந ராம:
31.தசரத ஸந்தத சிந்தித ராம:
32.கைகேயி தநயார்த்தித ராம:
33.விரசித நிஜ பித்ருகர்மக ராம:
34.பரதார்ப்பித நிஜ பாதுசு ராம:

3)ஆரண்ய காண்டம்.

35.தண்டகாவந ஜந பாவன ராம:
36.துஷ்ட விராத விநாசன ராம:
37.சரபங்க ஸுதீஷ்ண அர்ச்சித ராம:
38.அகஸ்த்யா நுக்ரஹ வர்த்தித ராம:
39.க்ருத்ராதிப ஸம்ஸேவித ராம:
40.பஞ்சவடி தடஸுஸதிதி ராம:
41.சூர்ப்பணகார்த்தி விதாயக ராம:
42.கரதூக்ஷணமுக ஸூதக ராம:
43.ஸீதா ப்ரிய ஹரிணாநுக ராம:
44.மாரி சார்த்தி க்ருதாசுக ராம:
45.விநஷ்ட ஸீதாந்வேஷக ராம:
46.க்ருத்ராதிப கதி தாயக ராம:
47.சபரீ தத்த பலாசந ராம:
48.கபந்த பாஹுச் சேதந ராம:

4)கிஷ்கிந்தா காண்டம்.

49.ஹநுமத் ஸேவித நிபத ராம:
50.நத ஸுக்ரீ வாபீஷ்டத ராம:
51.கர்வித வாலி ஸம்ஹாரக ராம:
52.வாநர தூத ப்ரேஷக ராம:
53.ஹிதகர லக்ஷ்மண ஸம்யுத ராம:

5)ஸுந்தர காண்டம்.

54.கபிவர ஸ்ந்தத ஸம்ஸ்ம்ருத ராம:
55.தத்கதி விக்ந த்வம்ஸக ராம:
56.ஸீதா ப்ராணா தாரக ராம:
57.துஷ்ட தசா நந தூஷித ராம:
58.சிஷ்ட ஹநூமத் பூஷித ராம:
59.ஸீதா வேதித காகாவந ராம:
60.க்ருத சூடாமணி தர்சந ராம:
61.கபிவர வசனா ச்வாஸித ராம:

6)யுத்த காண்டம்.

62.ராவண நிதந ப்ரஸ்தித ராம:
63.வா நர ஸைந்ய ஸமாவ்ருத ராம:
64.சோஷித ஸரி தீசார்த்தித 65.ராம:விபீஷணாபய தாயக ராம:
66.பர்வத ஸேது நிபந்தக ராம:
67.கும்பகர்ண சிரச்சேத ராம:
68.ராக்ஷஸ ஸங்க விமர்த்தக ராம:

69.அஹிமஹி ராவண சாரண ராம:

70.ஸம்ஹ்ருத தசமுக ராவண ராம:
71.விதிபவ முகஸுர ஸம்ஸ்துத ராம:
72.கஸ்தித தசரத் வீக்ஷித ராம:
73.ஸீதா தர்சன மோதித ராம:
74.அபிஷிக்த விபீஸிணநத ராம:
75.புஷ்பக யாநா ரோஹண ராம:
76.பரத்வாஜாபிநிஷேவண ராம:
77.பரதப்ராண ப்ரியகர ராம:
78.ஸாகேதபுரீ பூஷண ராம:
79.ஸகல ஸ்வீய ஸமாநத ராம:
80.ரத்ந லஸத் பீடாஸ்தித ராம:
81.பட்டாபிஷேக லங்க்ருத ராம:
82.பார்த்திவ குல ஸம்மாநித ராம:
83.விபிஷணார்ப்பித ரங்கக ராம:
84.கீசகுலா நுகர்ஹகர ராம:
85.ஸகலஜீவ ஸம்ரக்ஷக ராம:
86.ஸம்ஸ்த லோகா தாரக ராம:

7)உத்தர காண்டம்.

87.ஆகத முநிகண ஸம்ஸ்துத ராம:
88.விச்ருத தசகண்டோத்பவ ராம:
89.ஸீதாலிங்க நிர்வ்ருத ராம:
90.நீதிஸுரக்ஷித ஜநபத ராம:
91.விபிந த்யாஜித ஜநகஜ ராம:
92.காரித லவணாஸுரவத ராம:
93.ஸ்வர்க்கத சம்புக ஸம்ஸ்துத ராம:
94.ஸ்வதநய குசலவ நந்தித ராம:
95.அச்வமேத க்ரது தீக்ஷித ராம:
96.காலாவேதித ஸுரபத ராம:
97.ஆயோத்யகஜந முக்தித ராம:
98.விதமுக விபுதா நந்தக ராம:
99.தோஜேரமய நிஜரூபக ராம:
100.ஸம்ஸருதி பந்த விமோசக ராம:
101.தர்ம ஸ்தாபந தத்பர ராம:
102.பக்தி பாராயண முக்தித ராம:
103.ஸர்வ சராசர பாலக ராம:
104.ஸர்வ பவாமயவாரக ராம:
105.வைகுண்டாலய ஸம்ஸ்துத ராம:
106.நித்யாநந்த பதஸ்தித ராம:
107.ராம ராம ஜய ராஜா ராம:
108.ராம ராம ஜய ஸீதா ராம:.

ஜெய்ஶ்ரீராம்.

இந்துசமயம் செய்திகளை உடனுக்குடன் உங்களுடைய “Whatsapp” எண்ணில் இலவசமாக பெற ” 9176593352 “என்ற WhatsApp- எண்ணிற்கு ACT FREE என்று வாட்ஸப்பில் மெசேஜ் அனுப்பவும்.

About hindusamayam

Read All Posts By hindusamayam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *