- மந்திரங்கள்

வளமோடு வாழ ஸ்ரீகால பைரவர் 1008 போற்றி!!!

Spread the love

ஸ்ரீகால பைரவர் 1008 போற்றியை தினமும் அல்லது தேய்பிறை அஷ்டமி வரும் நாட்களில் ஜெபிப்போம்;

ஸ்ரீகால பைரவர் 1008 போற்றி

ஓம் கால பைரவனே போற்றி
ஓம் லோகவல்லபனே போற்றி ஓம் காளிநாயகனே போற்றி
ஓம் காளிப்பிரியனே போற்றி
ஓம் வெள்ளி உடையோனே போற்றி
ஓம் பூதங்களுக்குத் தலைவனே போற்றி
ஓம் தீர்த்தராசனே போற்றி
ஓம் புனிதமானவனே போற்றி
ஓம் தேவர்களின் தலைவனே போற்றி
ஓம் தனம் தருபவனே போற்றி
ஓம் நதிகளின் புண்ணியனே போற்றி
ஓம் புகழ் உடையோரே போற்றி
ஓம் செல்வமே போற்றி
ஓம் பவ்யப்ரியனே போற்றி
ஓம் ஆசை ஒழிப்பவனே போற்றி
ஓம் பரமாத்மா ஆனவனே போற்றி
ஓம் மல்லப்ரியனே போற்றி
ஓம் மனுவே போற்றி
ஓம் ரம்ய மூர்த்தியே போற்றி
ஓம் வனங்களின் தலைவனே போற்றி
ஓம் சித்தாந்த வல்லபனே போற்றி
ஓம் சதியின் கேசவனே போற்றி
ஓம் எல்லாம் ஆனவனே போற்றி
ஓம் எங்கள் நாயகனே போற்றி
ஓம் வீரனே போற்றி
ஓம் காளிநாதனே போற்றி
ஓம் சிறந்த புருசனானவனே போற்றி
ஓம் யோகத்தின் தலைவனே போற்றி
ஓம் ஆத்மாவில் உள்ளவனே போற்றி
ஓம் நாகராசனே போற்றி
ஓம் தினகரனே போற்றி
ஓம் தயையே போற்றி
ஓம் தீரனே போற்றி
ஓம் சர்வமும் ஆனவனே போற்றி
ஓம் அன்பின் வளர்ச்சியே போற்றி
ஓம் ஈஸ்வரனின் தோற்றமே போற்றி
ஓம் பூதவிநாசகனே போற்றி
ஓம் வடிவே போற்றி
ஓம் மந்தரனே போற்றி
ஓம் ஒளிச்சேர்க்கையே போற்றி
ஓம் அமரப்பிரபுவே போற்றி
ஓம் விருப்பங்களின் தலைவா போற்றி
ஓம் பிரஜாபதியே போற்றி
ஓம் சிந்துநதித் தலைவனே போற்றி
ஓம் சூர்யபதியே போற்றி
ஓம் ஆராதிப்பவனே போற்றி
ஓம் விருட்சம் அளிப்பவனே போற்றி
ஓம் தைத்யேஸ்வரனே போற்றி
ஓம் காளிகாதனே போற்றி
ஓம் கோரநாதனே போற்றி
ஓம் தலைச்சடை உடையோய் போற்றி
ஓம் இயக்கத்தின் காரணனே போற்றி
ஓம் மகா தபசியே போற்றி
ஓம் ஒளிச்சுடரே போற்றி
ஓம் தயை உடையாய் போற்றி
ஓம் தனேஸ்வரனே போற்றி
ஓம் நதிகளின் தலைவனே போற்றி
ஓம் அன்பின் இருப்பிடமே போற்றி
ஓம் வேதங்களுக்குத் தலைவனே போற்றி


ஓம் பூதபதியே போற்றி
ஓம் தர்மத்தின் தலைவனே போற்றி
ஓம் அறிவின் வடிவே போற்றி
ஓம் மல்லகாய போற்றி
ஓம் மனத்துக்கரசே போற்றி
ஓம் மகா வீர்யனே போற்றி
ஓம் வனப்பிரபுவே போற்றி
ஓம் சிந்தையே போற்றி
ஓம் ரவிக்கதிரே போற்றி
ஓம் சித்தி அளிப்பவரே போற்றி
ஓம் பிரபாகரனே போற்றி
ஓம் திவாகரனே போற்றி
ஓம் காளி நந்தவர்ணனே போற்றி
ஓம் கனாந்தகனே போற்றி
ஓம் தரணிக்கு அதிபதியே போற்றி
ஓம் பரணிக்கு அதிபதியே போற்றி
ஓம் அணுவிலும் உள்ளவனே போற்றி
ஓம் சூரியனே போற்றி
ஓம் செல்வக் கோடானே போற்றி
ஓம் வள்ளலே போற்றி
ஓம் மந்திரவடிவானவனே போற்றி
ஓம் பரம் பொருளே போற்றி
ஓம் பலம் உடையவனே போற்றி
ஓம் பூத நாயகனே போற்றி
ஓம் மேதாப் பிரியனே போற்றி
ஓம் மந்திரத் தலைவனே போற்றி
ஓம் மல்லிகா சுந்தரமானாய போற்றி
ஓம் யாமம் ஆனவனே போற்றி
ஓம் இலக்குமீதரனே போற்றி
ஓம் உக்கிரமானவனே போற்றி
ஓம் சுராதீசனே போற்றி
ஓம் சேவாப் பிரியனே போற்றி
ஓம் சாகரனே போற்றி
ஓம் நாதப்பிரியனே போற்றி
ஓம் வீரவந்தியனே போற்றி
ஓம் காளியின் தலைவனே போற்றி
ஓம் கனமூர்த்தியே போற்றி
ஓம் சனகனே போற்றி
ஓம் யாக புருசனே போற்றி
ஓம் திடமானவனே போற்றி
ஓம் தீட்சாகரனே போற்றி


ஓம் தீனங்களைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் தீரத்தலைவனே போற்றி
ஓம் வெற்றிகளைத் தருபவனே போற்றி
ஓம் பார்வதி நாதனே போற்றி
ஓம் பலபத்ரனே போற்றி
ஓம் பூதேசனே போற்றி
ஓம் மோகனனே போற்றி
ஓம் மந்திரமே போற்றி
ஓம் கைமாலை அணிந்தவனே போற்றி
ஓம் சகலமும் அருள்பவனே போற்றி
ஓம் சப்த வடிவமே போற்றி


ஓம் கற்பகத் தருவே போற்றி
ஓம் குதிரை தலைவனே போற்றி
ஓம் சேவிக்கப்படுபவனே போற்றி
ஓம் இனிய பேச்சுடையவனே போற்றி
ஓம் பீதி அகற்றுபவனே போற்றி
ஓம் தேவ முதல்வனே போற்றி
ஓம் காளியின் தனமே போற்றி
ஓம் என்றும் இருப்பவனே போற்றி
ஓம் கருணைக்கடலே போற்றி
ஓம் காப்பவனே போற்றி
ஓம் காரியத்தின் தலைவனே போற்றி
ஓம் திவாகரனே போற்றி
ஓம் அறக்கடவுளே போற்றி
ஓம் பூமிக்கரசே போற்றி


ஓம் காசிக்குத் தலைவனே போற்றி
ஓம் பார்வதீ ரமணனே போற்றி
ஓம் காலதேசம் கடந்தவனே போற்றி
ஓம் முக்குண உருவே போற்றி
ஓம் மூவுலகிற்கரசே போற்றி
ஓம் மேதாவியே போற்றி
ஓம் மாலதீ நாயகா போற்றி
ஓம் உமை ஒரு பாகமே போற்றி
ஓம் செல்வ நாயகனே போற்றி
ஓம் சாதனனே போற்றி
ஓம் இனிமையின் உருவே போற்றி
ஓம் இனிப்பினை அருள்பவனே போற்றி


ஓம் அகர முதலானவனே போற்றி
ஓம் பைரவனே போற்றி
ஓம் பலிப்ரியனே போற்றி
ஓம் காளி இதய ஞானமே போற்றி
ஓம் வாட்டமில்லா முகத்தவனே போற்றி
ஓம் மக்கள் நோய் தீர்ப்பவனே போற்றி
ஓம் காப்புடையாய் போற்றி
ஓம் வரங்கள் மிகத் தருபவனே போற்றி
ஓம் பகலோனே போற்றி
ஓம் செல்வம் அருள்பவனே போற்றி
ஓம் தீரருக்கு இறைவனே போற்றி
ஓம் நதீஸ்வரனே போற்றி
ஓம் பார்வதியின் இதயநாதனே போற்றி


ஓம் பலம் தருபவனே போற்றி
ஓம் ஆதியானவனே போற்றி
ஓம் ஈடு இணை இல்லாதவனே போற்றி
ஓம் மந்தர நாயகனே போற்றி
ஓம் மாலதிப்பூ விரும்புவனே போற்றி
ஓம் மாயை ஆனவனே போற்றி
ஓம் நாவின் சுவையே போற்றி
ஓம் கோரியது கொடுப்பவனே போற்றி
ஓம் சூலம் ஏந்தியவனே போற்றி
ஓம் விளக்காய் ஒளிர்பவனே போற்றி
ஓம் பிறப்பை அழிப்பவனே போற்றி
ஓம் பெருவாழ்வு அளிப்பவனே போற்றி
ஓம் பிழைகளைப் பொறுப்பவனே போற்றி
ஓம் நான்முகன் தலைவனே போற்றி
ஓம் சராசரம் உடையவனே போற்றி
ஓம் மக்களின் தலைவனே போற்றி
ஓம் இதயநாதனே போற்றி
ஓம் தாவரம் ஆனவனே போற்றி
ஓம் தவத் தெய்வமே போற்றி
ஓம் செல்வ ஒளியோனே போற்றி
ஓம் பூமிநாதனே போற்றி
ஓம் பார்த்தனனால் பூசிக்கப்பட்டவனே போற்றி


ஓம் தூயவனே போற்றி
ஓம் வணக்கத்திற்குரியவனே போற்றி
ஓம் ஒலியின் ஓசையே போற்றி
ஓம் உயர்வுகள் தருபவனே போற்றி
ஓம் மானம் உடையாய் போற்றி
ஓம் கோள்களின் தலைவா போற்றி
ஓம் சிற்றின்பம் அற்றவனே போற்றி
ஓம் மேன்மைக்குரியவனே போற்றி
ஓம் திறமைசாலியே போற்றி
ஓம் காங்கேயன் தந்தையே போற்றி
ஓம் நிறைவினைத் தருபவனே போற்றி
ஓம் தெய்வத்தின் தெய்வமே போற்றி
ஓம் தீமைகள் அழிப்பவனே போற்றி
ஓம் அற்புத உருவே போற்றி
ஓம் வழி நடத்துபவனே போற்றி
ஓம் அழகிய வடிவானவனே போற்றி
ஓம் ஆனந்தச் சிலையே போற்றி
ஓம் அடியாந்த காவலனே போற்றி
ஓம் மகா நாதனே போற்றி
ஓம் யமி தேவனே போற்றி
ஓம் ஓங்கியவனே போற்றி
ஓம் நினைத்ததைத் தருபவனே போற்றி
ஓம் கங்காதரனே போற்றி
ஓம் சதி நாதனே போற்றி
ஓம் நிம்மதி அருள்பவனே போற்றி
ஓம் உன்னத தெய்வமே போற்றி
ஓம் காளிகா ரமணனே போற்றி
ஓம் கண முதல்வனே போற்றி
ஓம் நாதங்கள் உள்ளவனே போற்றி
ஓம் தல சோதியே போற்றி
ஓம் செல்வ ராசனே போற்றி
ஓம் உலக நாதனே போற்றி
ஓம் பாண்டவனே போற்றி
ஓம் பூதங்கள் உடையவனே போற்றி
ஓம் தக்கன தருபவனே போற்றி
ஓம் தருமத்தின் தலைவனே போற்றி
ஓம் மகேசனே போற்றி
ஓம் மனம் அருள்பவனே போற்றி
ஓம் மானிடர்த்தலைவனே போற்றி
ஓம் வெற்றியின் ஈசனே போற்றி
ஓம் பாராட்டுக்குரியவனே போற்றி
ஓம் திவ்யம் ஆனவனே போற்றி
ஓம் தேவர்களின் தலைவனே போற்றி
ஓம் கொற்றக் குடையோனே போற்றி
ஓம் நீதி பூசிப்பவனே போற்றி
ஓம் வீரத்தலைவனே போற்றி
ஓம் நாகர் இறைவனே போற்றி
ஓம் உலகினைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் மோகமானவனே போற்றி
ஓம் மந்தரனே போற்றி
ஓம் மல்லனே போற்றி
ஓம் உலகைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் உயிரினும் உயிரே போற்றி
ஓம் வன வடிவானவனே போற்றி
ஓம் கருணையின் கடலே போற்றி
ஓம் தேவர்கள் வணங்கும் தெய்வமே போற்றி
ஓம் உடமைகள் தருபவனே போற்றி
ஓம் தேவர்களின் தலைவனே போற்றி
ஓம் குரூரனே போற்றி
ஓம் ஆனந்தம் தருபவனே போற்றி
ஓம் ஆசைகள் அற்றவனே போற்றி
ஓம் வில்லும் வாளும் உடையவனே போற்றி
ஓம் வில்லிபுத்தூரானே போற்றி
ஓம் தாமிரமே போற்றி
ஓம் குணமெனும் குன்றே போற்றி
ஓம் பூ இதழில் பிறந்தவனே போற்றி
ஓம் செல்வம் உடையாய் போற்றி
ஓம் விண்ணவர் தலைவனே போற்றி
ஓம் பூமியைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் நாகராசனே போற்றி
ஓம் பீம சேனனே போற்றி
ஓம் சற்குணனே போற்றி
ஓம் அனைத்துமானவனே போற்றி
ஓம் மோட்சம் அளிப்பவனே போற்றி
ஓம் கண்களின் ஒளியே போற்றி
ஓம் கனக மாமணியே போற்றி
ஓம் அன்பருக்கு அன்பே போற்றி
ஓம் அனைவருக்கும் அருள்பவனே போற்றி


ஓம் செல்வத்தின் நிதியே போற்றி
ஓம் தத்துவத் தலைவனே போற்றி
ஓம் குருநாதனே போற்றி
ஓம் ஈசானனே போற்றி
ஓம் காமத்தை வென்றவனே போற்றி
ஓம் பழங்களை ஏற்பவனே போற்றி
ஓம் வெற்றி அடைந்தவனே போற்றி
ஓம் வெற்றியின் காரணனே போற்றி
ஓம் ஓங்கார உருவே போற்றி
ஓம் மனத்தை வென்றவனே போற்றி
ஓம் பூவடிவானவனே போற்றி
ஓம் ஸ்ரீமானே போற்றி
ஓம் தலைவனே போற்றி
ஓம் முதலோனே போற்றி
ஓம் நாகத் தலைவனே போற்றி
ஓம் பயங்கர வடிவானவனே போற்றி
ஓம் மஞ்சலாயனே போற்றி
ஓம் மேதாவியே போற்றி
ஓம் மோட்சம் காப்பவனே போற்றி
ஓம் சொர்ணம் கொடுப்பவனே போற்றி
ஓம் ராமனே போற்றி


ஓம் வேணுப்பிரியனே போற்றி
ஓம் சித்தரில் உள்ளவனே போற்றி
ஓம் திருமாளிகைத் தேவனே போற்றி
ஓம் சச்சித்தனே போற்றி
ஓம் சூரர்களின் தலைவனே போற்றி
ஓம் பூதங்களின் தலைவனே போற்றி ஓம் வெற்றிச் செல்வனே போற்றி
ஓம் விசிஷ்டனனே போற்றி
ஓம் ஞானமே போற்றி
ஓம் உயிர்களுக்கு இறைவனே போற்றி
ஓம் உயிர்களைத் தாங்குபவனே போற்றி


ஓம் டங்க நாயகனே போற்றி
ஓம் சமநிலை ஆனவனே போற்றி
ஓம் எங்கும் நிறைந்தவனே போற்றி
ஓம் செல்வத்தரசே போற்றி
ஓம் பூமியைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் பார்த்தனனைக் காத்தவனே போற்றி
ஓம் கோவிலைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் ஒளிவீசும் ஒளியே போற்றி
ஓம் தியானத்தின் தலைவா போற்றி
ஓம் தூய தீபம் ஏற்பவனே போற்றி
ஓம் தேனும் பழமும் ஏற்பவனே போற்றி
ஓம் முழு முதற் பொருளே போற்றி
ஓம் வேள்விப் பொருளே போற்றி
ஓம் வாம வல்லபனே போற்றி
ஓம் சகல கலா வல்லபனே போற்றி
ஓம் அன்பின் ஊற்றே போற்றி
ஓம் ஏழைகளின் துணையே போற்றி
ஓம் இரக்கமிக்கோனே போற்றி
ஓம் கம்பீரமானவனே போற்றி
ஓம் ஓளிப்பிழம்பே போற்றி
ஓம் குமாரனே போற்றி
ஓம் விருத்தனே போற்றி
ஓம் உலக நாயகனே போற்றி
ஓம் உயிர்களின் நாதனே போற்றி
ஓம் வேள்வித் தலைவனே போற்றி
ஓம் பள்ளி அணைப் பரமனே போற்றி
ஓம் தலத்தின் தலைவனே போற்றி
ஓம் தனஞ்சயனே போற்றி
ஓம் உலகப் பிரியனே போற்றி
ஓம் பழம் பொருளே போற்றி
ஓம் ஆண்களின் தலைவனே போற்றி
ஓம் பலிப்பிரபுவே போற்றி
ஓம் மகத்தானவனே போற்றி
ஓம் எண்ணத்தின் எண்ணமே போற்றி
ஓம் மதுரனே போற்றி


ஓம் மூல முதல் ஆனவனே போற்றி
ஓம் வேள்வியின் இறைவா போற்றி
ஓம் வளங்களின் தலைவா போற்றி
ஓம் குளிர்ச்சியே போற்றி
ஓம் வீரத் தலைவா போற்றி
ஓம் காக்கப் பிறந்தவனே போற்றி
ஓம் ஞான மயமே போற்றி
ஓம் சித்த ராசனே போற்றி
ஓம் நீரால் பூசிக்கப்படுபவனே போற்றி
ஓம் சிவனே போற்றி
ஓம் கடலரசனே போற்றி
ஓம் கருணைக் கடலே போற்றி
ஓம் பனிமலை அரசே போற்றி
ஓம் இமயத்தரசே போற்றி
ஓம் எங்களின் சிந்தையே போற்றி
ஓம் மோக மூர்த்தியே போற்றி
ஓம் மானம் காப்பவனே போற்றி
ஓம் மனோகரனே போற்றி
ஓம் சய சய ஒளியே போற்றி
ஓம் பலிதானம் விரும்புபவனே போற்றி
ஓம் பாவங்களைப் போக்குபவனே போற்றி
ஓம் திருவடி முதலே போற்றி
ஓம் உலக நாயகனே போற்றி
ஓம் செல்வப்ரியனே போற்றி
ஓம் பூ அழகனே போற்றி
ஓம் எங்கும் நிற்பவனே போற்றி
ஓம் உயிர்களின் உயிரே போற்றி
ஓம் முக்கட் சுடரே போற்றி
ஓம் தூய சித்தமே போற்றி
ஓம் பரமானந்தமே போற்றி
ஓம் மகாபலம் உடையவனே போற்றி
ஓம் தெய்வக் கடலே போற்றி
ஓம் பேரொளியின் பேரொளியே போற்றி
ஓம் திருவிளையாட்டு உடையவனே போற்றி
ஓம் பாலனே போற்றி
ஓம் ருத்ரனே போற்றி
ஓம் கபாலனே போற்றி
ஓம் கொற்றக் கொடையோனே போற்றி
ஓம் வெற்றி அளிப்பவனே போற்றி
ஓம் டங்கேசனே போற்றி
ஓம் நிலையான ஞானமே போற்றி
ஓம் மலர்களின் மனமே போற்றி
ஓம் செல்வம் தருபவனே போற்றி
ஓம் பூமியின் கேள்வனே போற்றி
ஓம் ஆத்ம நாதனே போற்றி
ஓம் பக்திக்குரியவனே போற்றி
ஓம் பலிராசனே போற்றி
ஓம் அகந்தை அழிப்பவனே போற்றி
ஓம் மகேஸ்வரனே போற்றி
ஓம் மங்கள நாதனே போற்றி
ஓம் பிச்சை ஏற்றவனே போற்றி ஓம் பிரபஞ்ச ஆத்மாவே போற்றி
ஓம் இந்திரனுக்கு அரனே போற்றி
ஓம் மீன் பிடித்தவனே போற்றி
ஓம் கங்கையைத் தாங்கியவனே போற்றி


ஓம் தீரம் உடையவனே போற்றி
ஓம் சமுத்திரத்தின் தலைவா போற்றி
ஓம் ஒளிவீசுபவனே போற்றி
ஓம் கேடகப் பிரியனே போற்றி
ஓம் வீரியனே போற்றி
ஓம் மலையைக் காத்தவனே போற்றி
ஓம் சீறும் சிவனே போற்றி
ஓம் கணங்களின் தலைவனே போற்றி
ஓம் குணங்களின் தலைவா போற்றி
ஓம் கணங்கள் உடையவனே போற்றி
ஓம் தூயவனே போற்றி
ஓம் ஆத்மாவில் மறைந்தவனே போற்றி
ஓம் எட்டெட்டு உருவானவனே போற்றி
ஓம் பூத நாயகனே போற்றி
ஓம் எண்ணில் அடங்கா குணமே போற்றி


ஓம் ஆத்மாக்களின் கூட்டமே போற்றி
ஓம் எதிரிகளை வெல்பவனே போற்றி
ஓம் பல்லுயிர் ஈன்றவனே போற்றி
ஓம் ஞான வடிவமே போற்றி
ஓம் வெற்றியைக் கொடுப்பவனே போற்றி
ஓம் வெற்றியின் செல்வமே போற்றி
ஓம் குடைநிழல் போன்றோனே போற்றி
ஓம் கள்ளமில்லாதவனே போற்றி
ஓம் புலன்களை வென்றவனே போற்றி
ஓம் மனதுக்கு உகந்தவனே போற்றி
ஓம் வேத மயிலே போற்றி
ஒம் வீரத்தின் தலைவனே போற்றி
ஓம் தெய்வத்தின் தெய்வமே போற்றி
ஓம் வெற்றியின் வீரனே போற்றி
ஓம் சந்தேகம் நீக்குபவனே போற்றி
ஓம் டகார வடிவமே போற்றி
ஓம் வினாயக ராசனே போற்றி
ஓம் விரதம் ஏற்பவனே போற்றி
ஓம் வில்லாளனே போற்றி
ஓம் ஊற்றமுடையவனே போற்றி
ஓம் நிலையான ராசியே போற்றி
ஓம் காமோதரனே போற்றி
ஓம் அருளும் அப்பனே போற்றி
ஓம் நிலையான ஆதாரமே போற்றி
ஓம் நிரந்தரனே போற்றி
ஓம் உடுக்கை உடையவனே போற்றி
ஓம் வசுபதியே போற்றி
ஓம் அமைதிவடிவே போற்றி
ஓம் நிலையானவனே போற்றி
ஓம் மாதுளம் பூவை விரும்புவனே போற்றி
ஓம் ஆகாசம் நிறைந்தவனே போற்றி
ஓம் தாயுள்ளம் கொண்டவனே போற்றி
ஓம் எங்கும் இயங்குபவனே போற்றி
ஓம் செல்வனே போற்றி
ஓம் அக்னி தேவனே போற்றி
ஓம் தூயோனே போற்றி
ஓம் அக்னியை ஏந்தியவனே போற்றி
ஓம் தலப்பிரபுவே போற்றி
ஓம் கருணைக் கடலே போற்றி
ஓம் அக்னியே போற்றி
ஓம் தலப்புதல்வனே போற்றி
ஓம் ஆதிக்கு இறைவனே போற்றி
ஓம் இதழால் அர்ச்சிக்கப்படுபவனே போற்றி


ஓம் தலத்தின் நாயகனே போற்றி
ஓம் நீண்ட தோளனே போற்றி
ஓம் உலகினைத் தாங்குபவனே போற்றி
ஓம் உலகம் எங்கும் ஈன்றவனே போற்றி
ஓம் முனீஸ்வரனே போற்றி
ஓம் எங்கும் பரந்தவனே போற்றி
ஓம் பாரதனே போற்றி
ஓம் மானிடரைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் எல்லாம் உடையவனே போற்றி
ஓம் பூமியைத் தாங்குபவனே போற்றி
ஓம் மண்ணின் நாயகனே போற்றி
ஓம் துன்பங்கள் துடைப்பவனே போற்றி
ஓம் நாரதனே போற்றி


ஓம் நிலம் தருபவனே போற்றி
ஓம் பால் குணனே போற்றி
ஓம் மலை அரசன் மனமே போற்றி
ஓம் பாஞ்சாலமே போற்றி
ஓம் பலத்துக்கரசே போற்றி
ஓம் பல் குணனே போற்றி
ஓம் தவ வலி கொண்டவனே போற்றி
ஓம் அருள் தரும் அப்பனே போற்றி
ஓம் பாம்பை உடையவனே போற்றி
ஓம் புருவங்களின் ஈசனே போற்றி
ஓம் புகழ ஓங்கியவனே போற்றி
ஓம் பாலகனே போற்றி
ஓம் மலையின் அரசே போற்றி
ஓம் பலியே போற்றி
ஓம் பாம்பரசனே போற்றி
ஓம் பலிநாதனே போற்றி
ஓம் எங்களின் அன்பனே போற்றி
ஓம் எங்களைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் காப்பாற்றுவதில் முதல்மையோனே போற்றி
ஓம் மாயப் பிறப்பறுப்பவனே போற்றி
ஓம் எங்களின் அரனே போற்றி
ஓம் மகரிசியே போற்றி
ஓம் எங்களின் பெருமானே போற்றி
ஓம் வேத முடிவே போற்றி
ஓம் பீமனே போற்றி
ஓம் மனத்துக்கரசே போற்றி
ஓம் வள்ளலே போற்றி
ஓம் தென் தில்லையில் நிற்போனே போற்றி
ஓம் பலம் தருபவனே போற்றி
ஓம் ஞான மூர்த்தியே போற்றி
ஓம் மகரனே போற்றி
ஓம் மகாதேவனே போற்றி
ஓம் மாணிக்கமே போற்றி
ஓம் மெளனியே போற்றி
ஓம் மணிரஞ்சிதமே போற்றி
ஓம் மகீதரனே போற்றி
ஓம் மணி ரம்மியனே போற்றி
ஓம் மனுப் பிரியனே போற்றி
ஓம் மகீப் பிரியனே போற்றி
ஓம் மணி மண்டலமே போற்றி
ஓம் மனு ராசனே போற்றி
ஓம் மந்திரத் தலைவனே போற்றி
ஓம் மந்திரம் அருள்பவனே போற்றி
ஓம் மகீ பாலனே போற்றி
ஓம் மகீசாநனே போற்றி
ஓம் மூலப் பொருளே போற்றி
ஓம் மாணிக்க ஒளியே போற்றி
ஓம் முக்தனே போற்றி
ஓம் ரமாநாதனே போற்றி
ஓம் வேள்வி வளர்ப்பவனே போற்றி
ஓம் ஆதாரமே போற்றி
ஓம் எல்லாம் ஆனவனே போற்றி
ஓம் மூலப் பொருளே போற்றி
ஓம் முகுந்தனே போற்றி
ஓம் மணி கூடனனே போற்றி
ஓம் மணிப் பிரியனே போற்றி
ஓம் ரமாபதியே போற்றி
ஓம் பரஞான வடிவே போற்றி
ஓம் ரமா காந்தனே போற்றி
ஓம் தவ வலிவுடையோனே போற்றி ஓம் வணங்கப்படுபவனே போற்றி ஓம் ரமா தீசனே போற்றி
ஓம் நான்மறை முதல்வா போற்றி
ஓம் வனத்தில் உள்ளவனே போற்றி
ஓம் எங்களின் நினைவே போற்றி
ஓம் அருள் தரும் அப்பனே போற்றி
ஓம் எங்களின் துணைவா போற்றி
ஓம் வனங்களில் உலவுபவனே போற்றி
ஓம் மாந்தர்க்கு அரசனே போற்றி
ஓம் ராம வல்லபனே போற்றி
ஓம் குளிரின் சுகமே போற்றி
ஓம் வன நாயகனே போற்றி
ஓம் சித்தி கரனே போற்றி
ஓம் சித்தனே போற்றி
ஓம் சீலம் உடையவனே போற்றி


ஓம் அமுதமே போற்றி
ஓம் சனி பகவானே போற்றி
ஓம் நண்பனே போற்றி
ஓம் அருள்பவனே போற்றி
ஓம் நிலையானவனே போற்றி
ஓம் வணங்கப்படுபவனே போற்றி
ஓம் சத்பதியே போற்றி
ஓம் சதாசிவனே போற்றி
ஓம் சீலனே போற்றி
ஓம் குணாதரனே போற்றி
ஓம் சதியின் ஆத்மாவே போற்றி
ஓம் நெறியே போற்றி
ஓம் எண்ணமே போற்றி
ஓம் மருந்தே போற்றி
ஓம் உணர்வே போற்றி
ஓம் வேதியே போற்றி
ஓம் தேவர்களின் இறைவா போற்றி
ஓம் அழிவில்லா ஆனந்தமே போற்றி
ஓம் கருமுகில் கண்ணனே போற்றி
ஓம் சரமுத்திரை காட்டுபவனே போற்றி
ஓம் தாமரைத் தடாகமே போற்றி
ஓம் சதீஸ்வரனே போற்றி
ஓம் வணங்கப்படுபவனே போற்றி
ஓம் சர்வமூர்த்தி சொரூபனே போற்றி
ஓம் சூரசேனனே போற்றி
ஓம் அமுதக் கடலே போற்றி
ஓம் கூத்தா போற்றி
ஓம் கோவே போற்றி
ஓம் எந்தாய் போற்றி
ஓம் சூரியனைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் அப்பனே போற்றி
ஓம் அரசனே போற்றி
ஓம் காபாலியே போற்றி
ஓம் மலையில் வாழ்பவனே போற்றி
ஓம் கமல நாதனே போற்றி
ஓம் பரமானந்தமே போற்றி
ஓம் தர்க்கமே போற்றி
ஓம் பெரும்பிணி மருந்தே போற்றி
ஓம் மன்னனே போற்றி
ஓம் மகத அரசனே போற்றி
ஓம் நதி நாயகனே போற்றி
ஓம் குணங்களைக் கற்பிப்பவனே போற்றி


ஓம் மலர் போன்றவனே போற்றி
ஓம் அச்சத்தைப் போக்குபவனே போற்றி
ஓம் தேவாதி தேவனே போற்றி
ஓம் சுந்தரனே போற்றி
ஓம் நெருப்பு ஏந்தியவனே போற்றி
ஓம் செஞ்சடையோனே போற்றி
ஓம் சிவசூரியனே போற்றி
ஓம் சோதிப் பரனே போற்றி
ஓம் சய சய போற்றி
ஓம் புதுமையோனே போற்றி
ஓம் நாக மண்டல மண்டிதனே போற்றி
ஓம் எவர்க்கும் அரசனே போற்றி
ஓம் வாசுகி கண்ட பூசனே போற்றி
ஓம் தர்கவல்லபனே போற்றி
ஓம் புதனுக்கு அரசே போற்றி
ஓம் இலக்குமயோனே போற்றி
ஓம் வாசல் காப்போனே போற்றி
ஓம் நல்வாக்கு அளிப்போனே போற்றி
ஓம் நற்குணம் உடையவனே போற்றி
ஓம் மாம்பூ மகிழ்வோனே போற்றி
ஓம் குரு பைரவனே போற்றி
ஓம் தேவர்களின் வாழ்வே போற்றி
ஓம் எங்களின் சிந்தையே போற்றி
ஓம் சிவனே போற்றி
ஓம் பொன்மேனியனே போற்றி
ஓம் இலட்சுமியின் அன்பனே போற்றி
ஓம் நிழலே போற்றி
ஓம் கால தேவனே போற்றி
ஓம் விதிகளை நியமிப்பவனே போற்றி
ஓம் முகிலே போற்றி
ஓம் தேவே போற்றி
ஓம் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி
ஓம் பாவம் அறுப்பவனே போற்றி
ஓம் புதன் ஆவியே போற்றி
ஓம் மனத்துக்கு அன்பனே போற்றி
ஓம் தேவியின் புதல்வனே போற்றி
ஓம் எரி ஊட்டுபவனே போற்றி
ஓம் யாவும் ஆனவனே போற்றி
ஓம் மாம்பூ உடையோனே போற்றி
ஓம் சுப்ரமணிய பைரவனே போற்றி
ஓம் தேவர்களால் பாடப்படுபவனே போற்றி
ஓம் நீங்கா இறைவனே போற்றி
ஓம் வேள்விப்பலியை ஏற்பவனே போற்றி
ஓம் மான் ஏந்தியவனே போற்றி
ஓம் கண்மணியே போற்றி
ஓம் சிந்தை புகுந்தவனே போற்றி
ஓம் புனிதனே போற்றி
ஓம் கபால மாலை சூடியவனே போற்றி
ஓம் மலை அரசனே போற்றி
ஓம் கமலா காந்த வல்லபனே போற்றி
ஓம் போர்க்கோலம் கொண்டவனே போற்றி
ஓம் விதர்க்கமே போற்றி
ஓம் புதனால் வணங்கப்படுபவனே போற்றி
ஓம் இலக்குவனனே போற்றி
ஓம் சுந்தரியால் சேவிக்கப்படுபவனே போற்றி
ஓம் நந்திப்பிரியனே போற்றி
ஓம் குணங்களின் சிறப்பே போற்றி
ஓம் மாலதீ மலரே போற்றி
ஓம் பைரவ ஈசனே போற்றி
ஓம் தேவர்களின் சுடரே போற்றி
ஓம் கனலே போற்றி
ஓம் கலப்பை ஏந்தியவரே போற்றி
ஓம் கடயோக வல்லவனே போற்றி
ஓம் சூரியனின் ஆத்மாவே போற்றி
ஓம் மாலை எழுந்த மதியே போற்றி
ஓம் வினைகள் அறுப்பாய் போற்றி
ஓம் திசைகளில் உள்ளவனே போற்றி
ஓம் நாகங்களைப் படைப்பவனே போற்றி


ஓம் அரசருக்கு அரசனே போற்றி
ஓம் குண்டலீசனே போற்றி
ஓம் தர்க்கசித்தனே போற்றி
ஓம் புத சித்தனே போற்றி
ஓம் இலக்கின் கட்டமே போற்றி
ஓம் துவாரகையில் வாழ்பவனே போற்றி
ஓம் ஆற்றங்கரையோனே போற்றி
ஓம் கேவலனே போற்றி
ஓம் மாம் பூ மணத்தோனே போற்றி
ஓம் சிவனே போற்றி
ஓம் அமுதம் அருளியவனே போற்றி
ஓம் கரும்பின் இனிப்பே போற்றி
ஓம் கலப்பை உடையோனே போற்றி
ஓம் பொன்னாபரணத்தானே போற்றி
ஓம் கூத்தனே போற்றி
ஓம் சிந்தையே போற்றி
ஓம் கடலின் முத்தே போற்றி
ஓம் திகம்பரனே போற்றி
ஓம் நகப்பிரியனே போற்றி
ஓம் இடாகினி நாயகனே போற்றி
ஓம் மகாகாரனனே போற்றி
ஓம் சுடர் மிகு விளக்கே போற்றி
ஓம் புத்தியே போற்றி
ஓம் புத்தொளியோனே போற்றி
ஓம் மறைபொருளே போற்றி
ஓம் தாபங்களை போக்குபவனே போற்றி


ஓம் கர்ப்பத்தைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் மாமர வாசனனே போற்றி
ஓம் ஸ்ரீபைரவனே போற்றி
ஓம் அமுத அன்பனே போற்றி
ஓம் எங்கும் நிறைந்த சுடரே போற்றி
ஓம் நஞ்சுண்டவனே போற்றி
ஓம் மேருமலையோனே போற்றி
ஓம் நன்மை செய்வோனே போற்றி
ஓம் குறைவில்லாதவனே போற்றி
ஓம் பால்பானகம் பருகுபவனே போற்றி
ஓம் திகம்பரவரப் பிரதனே போற்றி
ஓம் மலையில் பள்ளி கொண்டவனே போற்றி
ஓம் எங்கும் பிரகாசிப்பவனே போற்றி
ஓம் மகாராசனே போற்றி
ஓம் காலனை வென்றவனே போற்றி
ஓம் புதன் அன்பனே போற்றி
ஓம் அவதாரம் செய்பவனே போற்றி
ஓம் தேவியின் தொண்டனே போற்றி
ஓம் மெய்தோல் உரித்தவனே போற்றி
ஓம் அடியவர்களின் அமுதமே போற்றி
ஓம் மாமர வல்லபனே போற்றி
ஓம் எட்டுத்திசை காவலனே போற்றி
ஓம் ஆடல் மகிழ்வோனே போற்றி
ஓம் தத்துவனே போற்றி
ஓம் நடராசனே போற்றி
ஓம் அக்னியால் பூசிக்கப்பட்டவனே போற்றி
ஓம் பார்வதியின் பாகனே போற்றி
ஓம் எங்களின் கதியே போற்றி
ஓம் உலக நாதனே போற்றி
ஓம் திசைகளைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் பூதப்படையோனே போற்றி
ஓம் நித்ய தர்ம பராயணனே போற்றி
ஓம் மகமாலை அணிந்தவனே போற்றி
ஓம் சடையாய் போற்றி
ஓம் புனிதா போற்றி
ஓம் பொருளே போற்றி
ஓம் தேவனே போற்றி
ஓம் சூரியனே போற்றி
ஓம் தாரகனே போற்றி
ஓம் கருப்பஞ்சாறே போற்றி
ஓம் தேவி புத்ரனே போற்றி
ஓம் அமுத இனியவா போற்றி
ஒம் மணியே போற்றி
ஓம் நஞ்சுண்டோனே போற்றி
ஓம் சூலம் ஏந்தியவனே போற்றி
ஓம் சதுரா போற்றி
ஓம் அருமருந்தே போற்றி
ஓம் காலக் கடவுளே போற்றி
ஓம் ஆனந்தமே போற்றி
ஓம் சூளாமணியே போற்றி
ஓம் ஞானவிளக்கே போற்றி
ஓம் வித்தின் வித்தே போற்றி
ஓம் சூரனே போற்றி
ஓம் சோமனே போற்றி
ஓம் மூவுலகாமணியே போற்றி
ஓம் கூர்வாள்படையோய் போற்றி
ஓம் தாப அக்னியே போற்றி
ஓம் கம்பீரமானவனே போற்றி
ஓம் மாம்பழ அழகனே போற்றி
ஓம் பைரவியின் துணையே போற்றி
ஓம் பிணிகள் போக்கும் மருந்தே போற்றி
ஓம் மூலநோய் தீர்க்கும் முதல்வனே போற்றி
ஓம் பேரருள்கள் செய்தவனே போற்றி
ஓம் அன்னவடிவே போற்றி
ஓம் தேசவிளக்கே போற்றி
ஓம் ஐம்புலன் காப்பவனே போற்றி
ஓம் நலம் செய்பவனே போற்றி
ஓம் செஞ்சடையோனே போற்றி
ஓம் கபாலபாணியே போற்றி
ஓம் ஞானியே போற்றி
ஓம் காமனை வென்றவனே போற்றி
ஓம் செம்பொன் மேனியனே போற்றி
ஓம் சோமநாயகனே போற்றி
ஓம் வாட்படை கொண்டாய் போற்றி
ஓம் கற்பகமாய் அருள்பவனே போற்றி
ஓம் கெளரவனே போற்றி
ஓம் மேன்மை ஆனவனே போற்றி
ஓம் நன்மையறிவாய் போற்றி
ஓம் மாமிசப்ரியனே போற்றி
ஓம் ஹரிநாதனே போற்றி
ஓம் ஹூம் ஹூம் மந்திரப்ரியனே போற்றி
ஓம் அரன் வடிவே போற்றி
ஓம் மாணிக்க ஒளியோனே போற்றி
ஓம் ஈசான திசையோனே போற்றி
ஓம் பொறுமையை ஆக்குபவனே போற்றி
ஓம் காபாலியே போற்றி
ஓம் தேவரறியாத தேவனே போற்றி
ஓம் ஆயுதம் ஏந்தியவனே போற்றி
ஓம் சூரியனின் ஆத்மாவே போற்றி
ஓம் தர்க்கப் பிரியனே போற்றி
ஓம் புத நாதனே போற்றி
ஓம் எதிலும் உள்ளவனே போற்றி
ஓம் மரிகிதனே போற்றி
ஓம் நந்திகேச்வரனே போற்றி
ஓம் குணோபேதனே போற்றி
ஓம் மாலதி மலர் அணிந்தவனே போற்றி


ஓம் அஷ்ட பைரவனே போற்றி
ஓம் மலையில் உள்ளவனே போற்றி
ஓம் சம்காரம் செய்பவனே போற்றி
ஓம் புன்சிரிப்பே போற்றி
ஓம் பகைவரை ஒழிப்பவனே போற்றி
ஓம் அருகம்புல்லால் அலங்கரிப்பவனே போற்றி
ஓம் உலகைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் பொறுமைக்கரசே போற்றி
ஓம் மாயோனே போற்றி
ஓம் உர்வாங்கனே போற்றி
ஓம் மரணத்தை வெல்பவனே போற்றி
ஓம் நாமங்கள் உடையவனே போற்றி
ஓம் வறுமையை நீக்குபவனே போற்றி
ஓம் புதனே போற்றி
ஓம் அதிரூபனே போற்றி
ஓம் மரீசியே போற்றி
ஓம் ஆனந்தமே போற்றி
ஓம் குருப்ரியனே போற்றி
ஓம் நெஞ்சிருக்கை கொண்டவனே போற்றி
ஓம் கணங்களை உடையவனே போற்றி
ஓம் வார்சடை விரும்பியே போற்றி
ஓம் மணியே போற்றி
ஓம் உலகேழும் ஆனவனே போற்றி
ஓம் விளக்கொளியில் நின்றவனே போற்றி
ஓம் அன்ன நடையோனே போற்றி
ஓம் காளியின் மனதுக்கு உகந்தவனே போற்றி
ஓம் பொறுத்தருள்பவனே போற்றி
ஓம் காலபுருசனே போற்றி
ஓம் நிர்வாண மூலப் பொருளே போற்றி
ஓம் கண்டவாத்தியம் வாசிப்பவனே போற்றி
ஓம் இடாகினி இதயமே போற்றி
ஓம் அம்பிகா வல்லவனே போற்றி
ஓம் கந்தனே போற்றி
ஓம் புதனே போற்றி
ஓம் நீண்ட கரங்கள் உடையவனே போற்றி
ஓம் சுக்ரனே போற்றி
ஓம் கோமுகனே போற்றி
ஓம் கோமுகனே போற்றி
ஓம் வேள்விப்பொருளே போற்றி
ஓம் கரும்புச்சாற்றின் இனிமையே போற்றி
ஓம் மதுமாமிச மாகோத்சவனே போற்றி
ஓம் அமுதக்கடலால் வணங்கப்பட்டவனே போற்றி
ஓம் மலர்தூவ நின்றவனே போற்றி
ஓம் சிந்தையில் அமர்ந்தவனே போற்றி
ஓம் அன்ன வாகனத் தலைவனே போற்றி
ஓம் கருணைக் கடலே போற்றி
ஓம் சீர்காழி அமர்ந்தவனே போற்றி
ஓம் பொறுமையின் வடிவே போற்றி
ஓம் கருணைப் பார்வையனே போற்றி
ஓம் அம்பேசனனே போற்றி
ஓம் இடாகினி பாகனே போற்றி
ஓம் வெள்ளெலும் பூண்டார் போற்றி
ஓம் மங்கலமே போற்றி
ஓம் கோலாடைக் குழகரே போற்றி
ஓம் நரர்களின் தேவனே போற்றி
ஓம் தேவியின் பிராணனே போற்றி
ஓம் கோபவர்த்தனே போற்றி
ஓம் சகதீசனே போற்றி
ஓம் ஒலியின் கம்பீரமே போற்றி
ஓம் மதுபாயனே போற்றி
ஓம் பொன்னே போற்றி
ஓம் அரக்கனை அழித்தவனே போற்றி
ஓம் பூதத் தலைவனே போற்றி
ஓம் அன்ன மந்திர வடிவமே போற்றி
ஓம் ஸ்ரீவராகியின் ஆத்மநாதனே போற்றி
ஓம் நொடியை அருள்பவனே போற்றி
ஓம் பொறுமையின் கலையே போற்றி
ஓம் டமாரம் வாசிப்பவனே போற்றி
ஓம் கபால கவசவிரும்பியே போற்றி
ஓம் சித்தனே போற்றி
ஓம் பரம்பரை மேலார்த்தார் போற்றி
ஓம் தூய திருமேனி கொண்டவனே போற்றி
ஓம் சோமப் பிரபையே போற்றி
ஓம் நாற்களை படைப்பவனே போற்றி
ஓம் நெடுவீதி நடப்பவனே போற்றி
ஓம் ஞானப் பெருங்கடலே போற்றி
ஓம் தர்மத்தைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் ஒலியின் இருப்பிடமே போற்றி
ஓம் மதுப்பிரியனே போற்றி
ஓம் மாநாகம் வளைத்தோனே போற்றி
ஓம் அழித்தல் தொழிலோனே போற்றி
ஓம் சிரிப்பை விரும்புபவனே போற்றி
ஓம் பகைவர்க்கும் பகைவனே போற்றி
ஓம் செந்நிறத்தோனே போற்றி
ஓம் உலகச் சுடரே போற்றி
ஓம் பொறுமையின் ஆதாரமே போற்றி
ஓம் கபாலமாலை அணிந்தவனே போற்றி


ஓம் இலங்கைக்கும் வேந்தனே போற்றி
ஓம் மூலத்தை அழிப்பவனே போற்றி
ஓம் நாமங்கள் ஆனவனே போற்றி
ஓம் பொறுமையே போற்றி
ஓம் புதாகரனே போற்றி
ஓம் முப்பத்துமூவருக்கு அதிபதியே போற்றி
ஓம் தேவேந்திரனே போற்றி
ஓம் நந்தனே போற்றி
ஓம் உன்மத்த பைரவனே போற்றி
ஓம் மாதவி மலர் விரும்பியே போற்றி
ஓம் ஆனந்த பைரவனே போற்றி
ஓம் காரணனே போற்றி
ஓம் கருட வாகனனே போற்றி
ஓம் நன்மனத்துறையும் பைரவா போற்றி
ஓம் லயம் செய்பவனே போற்றி
ஓம் தேய்வுக்குக் காரணனே போற்றி
ஓம் பிண்டத்தை காப்பவனே போற்றி
ஓம் நீலமே போற்றி
ஓம் அடைக்கலம் அருள்பவனே போற்றி
ஓம் பிறப்பு இறப்பு அற்றவனே போற்றி
ஓம் மர்மங்களை உடையவனே போற்றி
ஓம் ஆராதனைக்கு உரியவனே போற்றி
ஓம் திருவிளையாட்டு உடையவனே போற்றி
ஓம் பெளத்த காமனனே போற்றி
ஓம் முழுநீறு பூசும் முதல்வனே போற்றி
ஓம் மகிழ்ச்சி தருபவனே போற்றி
ஓம் குணசிந்தனே போற்றி
ஓம் ஞானமூர்த்தியே போற்றி
ஓம் தவவலிமை உடையோய் போற்றி
ஓம் பல்லுயிர் என்றவனே போற்றி
ஓம் அருள் தரும் அப்பனே போற்றி
ஓம் தென்னவன் செல்வமே போற்றி
ஓம் அன்ன ஒளியோனே போற்றி
ஓம் உலகத் தலைவனே போற்றி
ஓம் பொறுமை உடையவனே போற்றி
ஓம் நீலமணி ஒளியோனே போற்றி
ஓம் யானைத் தோல் போர்த்தியோனே போற்றி
ஓம் கிங்கிணீ ஜாலம் உடையோனே போற்றி
ஓம் தீண்டுதற்கரியாய் போற்றி
ஓம் திசை மலைகளே போற்றி
ஓம் ஏக நாயகனே போற்றி
ஓம் காமனே போற்றி
ஓம் மாருதியே போற்றி
ஓம் மோதகம் ஏந்தியவனே போற்றி
ஓம் வீடளிக்கும் அப்பனே போற்றி
ஓம் கோளரக்கர் தலைவனே போற்றி
ஓம் கணங்களால் வணங்கப்படுபவனே போற்றி
ஓம் மஞ்சள் நிறத்தோனே போற்றி
ஓம் நலம் செய்பவனே போற்றி
ஓம் காலங் கடந்தவனே போற்றி
ஓம் நெருப்பு மலர்ச் சுடரே போற்றி
ஓம் மூலத்து முதலே போற்றி
ஓம் உலக நலத்தைச் செய்பவரே போற்றி
ஓம் பொறுமை மனமே போற்றி
ஓம் சூலக்கரத்தோனே போற்றி
ஓம் முக்கண்ணனே போற்றி
ஓம் கனகச் சுடரே போற்றி
ஓம் திசைகளின் அரசனே போற்றி
ஓம் புதனுக்கு அதிபதியே போற்றி
ஓம் காமத்தை வெல்பவனே போற்றி
ஓம் வடமாலைப் பிரியனே போற்றி
ஓம் மோதகம் அளிக்கும் வள்ளலே போற்றி
ஓம் குணரம்மியனே போற்றி
ஓம் உலகத்து போகப் பொருளே போற்றி
ஓம் கணங்களின் அரசே போற்றி
ஓம் நஞ்சுண்டவனே போற்றி
ஓம் சிந்தை குளிரச் செய்பவனே போற்றி
ஓம் ஆனந்த வடிவானவனே போற்றி போற்றி.

சகல கர்மாக்களிலிருந்தும் விடுபட்டு வளமோடும்,நலமோடும் வாழ்வோம்!!!

இந்துசமயம் செய்திகளை உடனுக்குடன் உங்களுடைய “Whatsapp” எண்ணில் இலவசமாக பெற ” 9176593352 “என்ற WhatsApp- எண்ணிற்கு ACT FREE என்று வாட்ஸப்பில் மெசேஜ் அனுப்பவும்.

About hindusamayam

Read All Posts By hindusamayam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *